'TRANSITIONAL ENGLISH: TRANSLATORS' WORKING TEXT FOR ALL LANGUAGES'
 
 

'Appendix Six'

'Vocabulary: Transitional English - Name of your language'

'The abbreviations used in this vocabulary are: adj. - adjective; adv. - adverb; art. - article; conj. - conjunction; interrog. - interrogative; n. - noun; part. - participle; phr. - phrase; pl. - plural; pl.n. - plural noun; pl.pron. - plural pronoun; p.n. - proper noun; poss. - possessive; poss.adj. - possessive adjective; p.p. - past participle; prep. - preposition; pres.p. - present participle; pron. - pronoun; refl. - reflexive; sing. - singular; v. - verb.'

A

a (a), art. 'uno-a'
àbólish (abolish), v. ' '
àb`óv (above), prep. ' '
àbáwt (about), prep. ' '
objekt (object), n. ' '
objékt (object), v. ' '
àbríjing (abridging), part. ' '
obtéyn (obtain), v. ' '
àbyûs (abuse), n. ' '
àbyûs (abuse), v. ' '
obsèrvéyshòn (observation), n. ' '
àchîv (achieve), v. ' '
òdhèr (other), pron. ' '
adíshòn (addition), n. ' '
adrés (address), n. ' '
àdváns (advance), v. ' '
adyû (adieu), n. ' '
àféìr (affair), n. ' '
àgén (again), adv. ' '
àgénst (against), prep. ' '
ùglï (ugly), adj. ' '
àgów (ago), adv. ' '
àk`ústòm (accustom), v. ' '
àkáwnt (account), n. ' '
àkôrdingli (accordingly), adv. ' '
àkrôs (across), prep. ' '
Októwbèr (October), p.n. ' '
àkwáyèr (acquire), v. ' '
okyùpay (occupy), v. ' '
àkyûzed (accused), adj. ' '
àlîjàns (allegiance), n. ' '
ùltìmàtli (ultimately), adv. ' '
àm`óng (among), prep. ' '
ùmbrélà (umbrella), n. ' '
àméndmènt (amendment), n. ' '
Àmérikàn (American), adj. ' '
àmyûzmènt (amusement), n. ' '
on (on), prep. ' '
anòdhèr (another), pron. ' '
ùnbilîvàbèl (unbelievable), adj. ' '
ùnjùstìfáyàbèl (unjustifiable), adj. ' '
ùndèr (under), prep. ' '
ùndèrstánd (understand), v. ' '
ùndèrtéyk (undertake), v. ' '
ùnfínished (unfinished), adj. ' '
ùnhúk (unhook), v. ' '
ùngkèls (uncles), pl.n. ' '
onòr (honor), n. ' '
onòr (honor), v. ' '
ùnôrthòdoks (unorthodox), adj. ' '
ùnrîzònàbèl (unreasonable), adj. ' '
ùnsùksésfùl (unsuccessful), adj. ' '
ùnsatìsfáktòri (unsatisfactory), adj. ' '
ùntil (until), prep. ' '
ontréy (entree), n. ' '
ùnwóràntàbèl (unwarrantable), adj. ' '
ùnyûzhùwàll (unusual), adj. ' '
ùp (up), prep. ' '
àpârtmènt (apartment), n. ' '
àpîl (appeal), v. ' '
àpiàr (appear), v. ' '
àprówch (approach), n. ' '
opòrtûnìti (opportunity), n. ' '
àprûvàl (approval), n. ' '
opèréyshòn (operation), n. ' '
opòzìt (opposite), adj. ' '
àráwnd (around), prep. ' '
àráyv (arrive), v. ' '
àráyvàl (arrival), n. ' '
àráyz (arise), v. ' '
ärch (arch), n. ' '
ärgyü (argue), v. ' '
ärgyùmènt (argument), n. ' '
arm (arm), n. ' '
ärmi (army), n. ' '
art (art), n. ' '
ärtìfíshàl (artificial), adj. ' '
ärtist (artist), n. ' '
as (us) = wi, pron. ' '
àsémbèl (assemble), v. ' '
àsístàns (assistance), n. ' '
àsûm (assume), v. ' '
àták (attack), n. ' '
àtémpt (attempt), n. ' '
àténshòn (attention), n. ' '
àtrákshòn (attraction), n. ' '
ov (of), prep. ' '
ov-ay (of I), poss. ' '
ov-dhey (of they), poss. ' '
àvéylàbèl (available), adj. ' '
ov-hi (of he), poss. ' '
ov-it (of it), poss. ' '
òvèn (oven), n. ' '
ov-shi (of she), poss. ' '
ov-wi (of we), poss. ' '
ov-yü (of you), poss. ' '
àwéèrnis (awareness), n. ' '
àwéy (away), adv. ' '
àwéyk (awake), n. ' '
àwôrd (award), n. ' '
awùr (hour), n. ' '
awùr (our) = ov-wi, adj. ' '
awt (out), prep. ' '
ay (I, me), pron. ' '
äy (eye), n. ' '
aydîà (idea), n. ' '
aylànd (island), n. ' '
ayòrn (iron), n. ' '
ays (ice), n. ' '
ays (eyes), pl.n. ' '
ay's (I's, my), poss. ' '
aysélf (I self), pron. ' '

B

bòdi (body), n. ' '
boks (box), n. ' '
bùkèt (bucket), n. ' '
bùlb (bulb), n. ' '
bond (bond), n. ' '
bonds (bonds), n. ' '
bànánà (banana), n. ' '
bärgàn (bargain), n. ' '
borow (borrow), v. ' '
bas (bus), n. ' '
bùses (buses), pl.n. ' '
bat (but), conj. ' '
bat (but), prep. ' '
botèl (bottle), n. ' '
bùtòn (button), n. ' '
bùtèr (butter), n. ' '
bawndàri (boundary), n. ' '
bay (buy), v. ' '
bay (by), prep. ' '
bay (bye), n. ' '
bayólòji (biology), n. ' '
bayt (bite), n. ' '
bed (bed), n. ' '
bad (bad), adj. ' '
bed and brekfàst (bed and breakfast), phr. ' '
bedrüms (bedrooms), pl.n. ' '
bag (bag), n. ' '
bagij (baggage), n. ' '
bak (back), n. ' '
bel (bell), n. ' '
baley (ballet), n. ' '
balàns (balance), n. ' '
band (band), n. ' '
bangk (bank), n. ' '
bent (bent), adj. ' '
beàred = börn (born), v.past ' '
beri (berry), n. ' '
barïèr (barrier), n. ' '
baskìt (basket), n. ' '
baskitböl (basketball), n. ' '
bath (bath), n. ' '
baths (baths), pl.n. ' '
batèl (battle), n. ' '
beybi (baby), n. ' '
beys (base), n. ' '
beysböl (baseball), n. ' '
beysik (basic), adj. ' '
beysìn (basin), n. ' '
bï (be), v. ' '
bï (bee), n. ' '
biblikàl (biblical), adj. ' '
bïed born (beed born), v. ' '
bifôr (before), prep. ' '
big (big), adj. ' '
bigín (begin), v. ' '
bigínèr (beginner), n. ' '
biháynd (behind), prep. ' '
bihéyvyòr (behavior), n. ' '
bikéym (became) = bik`ómed, v.past ' '
bikôz (because), conj. ' '
bï lùki (be lucky), phr. ' '
bilding (building), n. ' '
bilîf (belief), n. ' '
bìlîv (believe), v. ' '
bìlîvàbèl (believable), adj. ' '
biàrd (beard), n. ' '
bisáyd (beside), prep. ' '
bisáyds (besides), prep. ' '
bit (bit), n. ' '
bitèr (bitter), adj. ' '
bitwîn (between), prep. ' '
biznès (business), n. ' '
biznès letèr (business letter), phr. ' '
blòd (blood), n. ' '
blak (black), adj. ' '
blangk (blank), adj. ' '
blesing (blessing), n. ' '
bleyd (blade), n. ' '
blow (blow), v. ' '
blü (blue), adj. ' '
böl (ball), n. ' '
börd (board), n. ' '
börn = beàred (born), v. ' '
bowth (both), adj. ' '
bowl (bowl), n. ' '
bown (bone), n. ' '
bowt (boat), n. ' '
boy (boy), n. 'muchacho'
boyling (boiling), p.pres. 'hirviendo'
bròdhèr (brother), n. 'hermano'
bròdhèr - in - lö (brother-in-law), n. 'cuñado'
brùsh (brush), v. 'cepillar'
brùsh tïth (brush teeth), phr. 'cepillar los dientes'
Bratìslâvà (Bratislava), p.n. 'Bratislava'
brawn (brown), adj. 'moreno, café'
brayt (bright), adj. 'brillante'
bìrd (bird), n. ' '
bred (bread), n. 'pan'
brekfàst (breakfast), n. ' '
branch (branch), n. 'rama'
brand (brand), adj. 'completamente'
bras (brass), n. 'bronce'
breth (breath), n. 'respiración'
breyk (brake), v. 'frenar'
breyn (brain), n. 'cerebro'
breyv (brave), adj. 'valiente'
brij (bridge), n. 'puente'
brik (brick), n. 'ladrillo'
bring (bring), v. 'traer'
British (British), adj. 'británico'
bùrn (burn), v. 'quemar'
bröd (broad), adj. 'ancho'
browshúr (brochure), n. 'folleto'
Bùrgèr King (Burger King), phr. 'restaurante de servicio rápido'
bùrst (burst), v. 'estallar'
bìrth (birth), n. ' '
buk (book), n. ' '
buks (books), pl.n. ' '
büt (boot), n. ' '
byütifùl (beautiful), adj. ' '

CH

chärj (charge), v. ' '
chek (check), n. ' '
chek awt (check out), phr. ' '
chans (chance), n. ' '
cheìr (chair), n. ' '
cheri (cherry), n. ' '
chest (chest), n. ' '
cheyn (chain), n. ' '
cheynj (change), n. ' '
cheynj (change), v. ' '
chïf (chief), n. ' '
chïk (cheek), n. ' '
chin (chin), n. ' '
chïp (cheap), adj. ' '
chïper (cheaper), adj. ' '
chïpest (cheapest), adj. ' '
chïz (cheese), n. ' '
chök (chalk), n. ' '
chùrch (church), n. ' '

j

jùj (judge), n. ' '
jùmp (jump), v. ' '
Jon (John), p.n. ' '
jùst (just), adj. ' '
jùstìfay (justify), v. ' '
jùstìs (justice), n. ' '
jeli (jelly), n. ' '
jenèreyt (generate), v. ' '
jenèràl (general), adj. ' '
janìtòr (janitor), n. ' '
Janyùweri (January), p.n. ' '
jepàrdi (jeopardy), n. ' '
jïógràfi (geography), n. ' '
jïn (gene), n. ' '
Jow (Joe), p.n. ' '
jowk (joke), n. ' '
joyn (join), v. ' '
jòrni (journey), n. ' '
Julay (July), p.n. ' '
Jün (June), p.n. ' '
juri (jury), n. ' '
jüèl (jewel), n. ' '

D

dòbèl (double), adj. ' '
doktòr (doctor), n. ' '
dokyùmènt (document), n. ' '
dolàr (dollar), n. ' '
dongki (donkey), n. ' '
dark (dark), adj. ' '
dùst (dust), n. ' '
dawn (down), prep. ' '
dawt (doubt), v. ' '
day (die), v. ' '
dìjéschòn (digestion), n. ' '
dayn (dine), v. ' '
dayning höl (dining hall), phr. ' '
dïbákèl (debacle), n. ' '
ded (dead), adj. ' '
ded (dad), n. ' '
dadi (daddy), n. ' '
dedikeyt (dedicate), v. ' '
deklàréyshòn (declaration), n. ' '
délikàt (delicate), adj. ' '
deligeyt (delegate), v. ' '
damij (damage), v. ' '
Danyüb (Danube), p.n. ' '
despòtizùm (despotism), n. ' '
destìnd (destined), adj. ' '
det (debt), n. ' '
deth (death), n. ' '
dey (day), n. ' '
deyli (daily), adv. ' '
deynjèr (danger), n. ' '
dh- véase bajo DH
diféns (defense), n. ' '
difikùlt (difficult), adj. ' '
difíshènsi (deficiency), n. ' '
difèrènt (different), adj. ' '
difèrèns (difference), n. ' '
diklár (declare), v. ' '
dikteyt (dictate), v. ' '
dináy (deny), v. ' '
dinèr (dinner), n. ' '
dïp (deep), adj. ' '
dipârchùr (departure), n. ' '
dipéndènt (dependent), adj. ' '
dipráyv (deprive), v. ' '
diàr (dear), adj. ' '
diráyv (derive), v. ' '
dìrékshòn (direction), n. ' '
disáyd (decide), v. ' '
disàsémbèl (disassemble), v. ' '
Disémbèr (December), p.n. ' '
disg`úst (disgust), n. ' '
disízhòn (decision), n. ' '
disk`úshòn (discussion), n. ' '
disk`óvèr (discover), v. ' '
disk`óvèri (discovery), n. ' '
diskowrs (discourse), n. ' '
diskráyb (describe), v. ' '
dispáyt (despite), conj. ' '
dispárij (disparage), v. ' '
dispówz (dispose), v. ' '
distr`úktiv (destructive), adj. ' '
distrákshòn (destruction), n. ' '
distrìbyûshòn (distribution), n. ' '
distrikt (district), n. ' '
distàns (distance), n. ' '
disàgrî (disagree), v. ' '
dïsent (decent), adj. ' '
ditéyl (detail), n. ' '
dìváyn (divine), adj. ' '
divélòpmènt (development), n. ' '
dìvízhòn (division), n. ' '
divówshòn (devotion), n. ' '
divówt (devote), v. ' '
dizólv (dissolve), v. ' '
dizáyn (design), n. ' '
dizáyèr (desire), v. ' '
dizïz (disease), n. ' '
dog (dog), n. ' '
dogi (doggy), n. ' '
dòméstik (domestic), adj. ' '
dör (door), n. ' '
dötèr (daughter), n. ' '
drùg stör (drug store), n. ' '
drop (drop), v. ' '
dray (dry), adj. ' '
drayv (drive), v. ' '
drayving (driving), part. ' '
drayvèr (driver), v. ' '
dres (dress), n. ' '
dres (dress), v. ' '
dreyn (drain), v. ' '
drïm (dream), n. ' '
drink (drink), v. ' '
dröèr (drawer), n. ' '
dìrti (dirty), adj. ' '
dü (do), v. ' '
during (during), prep. ' '
düti (duty), n. ' '

DH

dhè (the), art. ' '
dhùs far (thus far), phr. ' '
dhen (then), adv. ' '
dhan (than), conj. ' '
dheèr (there), adv. ' '
dheróv (thereof), adv. ' '
dhat (that), adj. sing. & pl. ' '
dhat (that), pron. ' '
dhat-wòn (that one), pron. ' '
dhat wòns (that ones, those), pron. ' '
dhey (they, them), pron. ' '
dhey's (they's, their), poss. ' '
dheysélfs (themselves), pl.refl.pron. ' '
dhis (this), adj. sing. & pl. ' '
dhis-wòn (this one), pron. ' '
dhis-wòns (these, this ones), pl.pron. ' '
dhow (though), conj. ' '

E

absòlüt (absolute), adj. ' '
ej (edge), n. ' '
ad (add), v. ' '
adrés (address), n. ' '
Adàm (Adam), p.n. ' '
ejukéyshòn (education), n. ' '
ejùkeyt (educate), v. ' '
afìrméyshòn (affirmation), n. ' '
aftèr (after), prep. ' '
eg (egg), n. ' '
aks (ax), n. ' '
eksáyted (excited), adj. ' '
ekscheynj (exchange), v. ' '
eks-hùzbànd (ex-husband), n. ' '
iksîd (exceed), v. ' '
ikspénses (expenses), pl.n. ' '
ikspánshòn (expansion), n. ' '
ikspérìmènt (experiment), n. ' '
ikspírïèns (experience), n. ' '
eksprézìdent (ex-president), n. ' '
ekspèrt (expert), n. ' '
eksèrsayz (exercise), n. ' '
iksténd (extend), v. ' '
akt (act), n. ' '
akt (act), v. ' '
aktívìti (activity), n. ' '
akwìzíshòn (acquisition), n. ' '
akyüzéyshòn (accusation), n. ' '
alay (ally), n. ' '
elbow (elbow), n. ' '
Alps (Alps), p.n. ' '
els (else), adj. ' '
elèfànt (elephant), n. ' '
elèveytòr (elevator), n. ' '
emfàsìs (emphasis), n. ' '
enjóy (enjoy), v. ' '
injóymènt (enjoyment), n. ' '
enjìn (engine), n. ' '
enjìníèr (engineer), n. ' '
enjìníèring (engineering), n. ' '
end (end), n. ' '
and (and), conj. ' '
endáw (endow), v. ' '
endúèr (endure), v. ' '
enfôrs (enforce), v. ' '
engéyj in (engage in), phr. ' '
anggèl (angle), n. ' '
anggri (angry), adj. ' '
eni (any), adj. ' '
eni (any), pron. ' '
enk. = enklówzed (enclosed), adj. ' '
angkshòs (anxious), adj. ' '
ansèr (answer), n. ' '
ansèr (answer), v. ' '
ant (ant), n. ' '
änt (aunt), n. ' '
entáytèl (entitle), v. ' '
antísìpeyt (anticipate), v. ' '
änts (aunts), pl.n. ' '
anìmàl (animal), n. ' '
enèmi (enemy), n. ' '
apàrátùs (apparatus), n. ' '
apèl (apple), n. ' '
apètayt (appetite), n. ' '
eìr (air), n. ' '
Eìr Förs Langgwij Skül (Air Force Language School), p.n. ' '
arïà (area), n. ' '
eròr (error), n. ' '
Ashlànd (Ashland), p.n. ' '
asìd (acid), n. ' '
asìmptótik (asymptotic), adj. ' '
ask (ask), v. ' '
asèrtéyn (ascertain), v. ' '
istáblish (establish), v. ' '
at (at), prep. ' '
ethnik (ethnic), adj. ' '
Atlántà (Atlanta), p.n. ' '
etsétèrà (etcetera), pl.n. ' '
evìdent (evident), adj. ' '
avènü (avenue), n. ' '
evèr (ever), adv. ' '
evri (every), adj. ' '
evriwòn (everyone), pron. ' '
avèrij (average), n. ' '
eybèl (able), adj. ' '
eyjènt (agent), n. ' '
eyjèntsi (agency), n. ' '
Eyprìl (April), p.n. ' '
eyt (eight), adj. ' '
eyt (ate) = ïted, v.past ' '
eytîn (eighteen), adj. ' '
az (as), conj. ' '

F

fädhèr (father), n. ' '
fond ov (fond of), phr. ' '
far (far), adv. ' '
farm, (farm), n. ' '
färmèr (farmer), n. ' '
färmàsi (pharmacy), n. ' '
fawl (fowl), n. ' '
fawndéyshòn (foundation), n. ' '
fayn (fine), adj. ' '
fayn (fine), n. ' '
faynàl (final), adj. ' '
faynd (find), v. ' '
fayèr (fire), n. ' '
fayt (fight), v. ' '
fayv (five), adj. ' '
fayvtîn (fiveteen) adj. ' '
Febrùweri (February), p.n. ' '
fedhèr (feather), n. ' '
fakt (fact), n. ' '
faktòri (factory), n. ' '
felt (felt) = fïled, v.past ' '
famìli (family), n. ' '
fari (fairy), n. ' '
fast (fast), adj. ' '
faster (faster), adj. ' '
fat (fat), adj. ' '
feys (face), n. ' '
feys (face), v. ' '
feyvòr (favor), n. ' '
fïbèl (feeble), adj. ' '
fiftîn (fifteen), adj. ' '
fiksed (fixed), p.p. ' '
fikshòn (fiction), n. ' '
fil (fill), v. ' '
fïld (field), n. ' '
fïling (feeling), n. ' '
fïmeyl (female), n. ' '
finggèr (finger), n. ' '
finish (finish), v. ' '
fiàr (fear), n. ' '
fish (fish), n. ' '
fiting (fitting), adj. ' '
fizikàl (physical), adj. ' '
ful (full), adj. ' '
flawèr (flower), n. ' '
flay (fly), n. ' '
flay (fly), v. ' '
flayt (flight), n. ' '
flag (flag), n. ' '
flat (flat), adj. ' '
fleym (flame), n. ' '
flör (floor), n. ' '
flü (flew) = flayed, v.past ' '
föl (fall), n. ' '
föl (fall), v. ' '
föl aslîp (fall asleep), phr. ' '
fowld (fold), v. ' '
föls (false), adj. ' '
for (for), prep. ' '
för (four), adj. ' '
förchùn (fortune), n. ' '
förk (fork), n.' '
förm (form), n. ' '
förmèr (former), adj. ' '
förs (force), n. ' '
förth (forth), adv. ' '
förth (fourth), adj. ' '
förtîn (fourteen), adj. ' '
forèn (foreign), adj. ' '
forèst (forest), n. ' '
förwàrd (forward), adv. ' '
frònt (front), n. ' '
Fraydey (Friday), p.n. ' '
fùrdhèr (further), adv. ' '
frend (friend), n. ' '
freym (frame), n. ' '
forgét (forget), v. ' '
frï (free), adj. ' '
frïdòm (freedom), n. ' '
frïkwènt (frequent), adv. ' '
frïli (freely), adv. ' '
fìrm (firm), adj. ' '
from (from), prep. ' '
fìrst, wònth (first), adj. ' '
fèrtìl (fertile), adj. ' '
früt (fruit), n. ' '
füd (food), n. ' '
ful (full), adj. ' '
Fulbrayt (Fulbright), p.n. ' '
fülish (foolish), adj. ' '
fut (foot), n. ' '
fyü (few), adj. ' '
fyüchèr (future), n. ' '

G

God (God), p.n. ' '
gùn (gun), n. ' '
gärd (guard), n. ' '
gärdèn (garden), n. ' '
gòvèrn (govern), v. ' '
gòvèrnmènt (government), n. ' '
gayd (guide), v. ' '
get (get), v. ' '
get ap (get up), phr. ' '
get àwéy (get away), phr. ' '
get dawn (get down), phr. ' '
get fat (get fat), phr. ' '
get gift (get gift), phr. ' '
Getïzbùrg (Gettysburg), p.n. ' '
geym (game), n. ' '
geyn (gain), v. ' '
geyv (gave) = gived, v.past ' '
giv (give), v. ' '
glòv (glove), n. ' '
glas (glass), n. ' '
glases (glasses), pl.n. ' '
glowb (globe), n. ' '
glowbàl (global), adj. ' '
gow (go), v. ' '
gow àwéy (go away), phr. ' '
gold (gold), n. ' '
gowt (goat), n. ' '
grawnd (ground), n. ' '
gramàr (grammar), n. ' '
Grand juri (Grand Jury), phr. ' '
grandfädhèr (grandfather), n. ' '
grandmòdhèr (grandmother), n. ' '
gras (grass), n. ' '
grey (gray), adj. ' '
greyd (grade), n. ' '
greyn (grain), n. ' '
greyt (great), adj. ' '
grïn (green), adj. ' '
grïner (greener), adj. ' '
grip (grip), n. ' '
grïtings (greetings), n. ' '
gìrl (girl), n. ' '
gìrlfrend (girl friend), n. ' '
grow (grow), v. ' '
growth (growth), n. ' '
grüp (group), n. ' '
grüp bïs (group bees), phr. ' '
grüp bìrds (group birds), phr. ' '
grüp pïpèls (group peoples), phr. ' '
grüp shïps (group sheep), phr. ' '
grüp tïchèrs (group teachers), phr. ' '
grüp trïs (group trees), phr. ' '
gud (good), adj. ' '
guder (gooder), adj. ' '
gudest (goodest), adj. ' '

H

hobi (hobby), n. ' '
hùg (hug), v. ' '
holow (hollow), adj. ' '
hùmbèli (humbly), adv. ' '
hùndrèd (hundred), adj. ' '
hòni (honey), n. ' '
hònimüning (honeymooning), p.pres. ' '
härbòr (harbor), n. ' '
härd (hard), adj. ' '
härmòni (harmony), n. ' '
hart (heart), n. ' '
hospitàl (hospital), n. ' '
haw (how), interr. ' '
haw mùch (how much), interr. adv. ' '
haws (house), n. ' '
hay (high), adj. ' '
hayjïn (hygiene), n. ' '
hayli (highly), adv. ' '
hay skül (high school), phr. ' '
hùzbànd (husband), n. ' '
hed (head), n. ' '
had bin dòn (had been done), phr. ' '
häf (half), n. ' '
helów (hello), n. ' '
help (help), n. ' '
help (help), v. ' '
helth (health), n. ' '
helthi (healthy), adj. ' '
ham (ham), n. ' '
hambùrgèr (hamburger), n. ' '
hamèr (hammer), n. ' '
hand (hand), n. ' '
hang (hang), v. ' '
hapi (happy), adj. ' '
hapinès (happiness), n. ' '
heìr (hair), n. ' '
hat (hat), n. ' '
hav (have ), v. ' '
hevèn (heaven), n. ' '
heysèn (hasten), v. ' '
heyt (hate), n. ' '
hi (he, him), pron. ' '
hièr (here), adv. ' '
hièr bï (here be), phr. ' '
hiàring (hearing), p. pres. ' '
hi's (his), poss. ' '
hisélf (himself), pron. ' '
històri (history), n. ' '
hït (heat), n. ' '
höl (hall), n. ' '
howli (holy), adj. ' '
howm (home), n. ' '
hop (hope), n. ' '
hop (hope), v. ' '
horn (horn), n. ' '
hors (horse), n. ' '
horsi (horsey), n. ' '
howtél (hotel), n. ' '
howl (hole), n. ' '
howl (whole), adj. ' '
hü (who), pron. ' '
hud (hood), n. ' '
huk (hook), v. ' '
hùri (hurry), v. ' '
hyümòr (humor), n. ' '
hyümàn (human), adj. ' '

I

if (if), conj. ' '
efékt (effect), n. ' '
eféktiv (effective), adj. ' '
ïgèr (eager), adj. ' '
igzám (exam), n. ' '
igzámpèl (example), n. ' '
igzámìn (examine), v. ' '
igzamìnéyshòn (examination), n. ' '
igzíst (exist), v. ' '
igzístèns (existence), n. ' '
ekònómiks (economics), n. ' '
ïkwàl (equal), adj. ' '
il (ill), adj. ' '
iléktrik (electric), adj. ' '
ilástik (elastic), adj. ' '
ilévèn (eleven), adj. ' '
impùls (impulse), n. ' '
impârshàl (impartial), adj. ' '
impél (impel), v. ' '
impôrtànt (important), adj. ' '
impówz (impose), v. ' '
impèrfikt (imperfect), adj. ' '
imprûv (improve), v. ' '
im`érjèns (emergence), n. ' '
in (in), prep. ' '
in`óf (enough), adj. ' '
inéylïènàbèl (inalienable), adj. ' '
indáytmènt (indictment), n. ' '
Indïa (India), p.n. ' '
indîd (indeed), adv. ' '
indèpéndènt (independent), adj. ' '
indèpéndèns (independence), n. ' '
indùstri (industry), n. ' '
infìnìt (infinite), adj. ' '
inflíkt (inflict), v. ' '
infôrm (inform), v. ' '
infòrméyshòn (information), n. ' '
infàmòs (infamous), adj. ' '
Inglish (English), p.n. ' '
inhábìtànt (inhabitant), n. ' '
ink (ink), n. ' '
inkrîs (increase), v. ' '
inshúèr (insure), v. ' '
inshúràns (insurance), n. ' '
instìtüt (institute), v. ' '
instr`úkshòn (instruction), n. ' '
instrùmènt (instrument), n. ' '
inténshòn (intention), n. ' '
intèrest (interest), n. ' '
intèrk`úlchùràl (intercultural), adj. ' '
intèrnáshònàl (international), adj. ' '
Intèrnet (Internet), p.n. ' '
intèrpley (interplay), n. ' '
intèrp`érsònàl (interpersonal), adj. ' '
int`érprèt (interpret), v. ' '
inümèréyshòn (enumeration), n. ' '
invénshòn (invention), n. ' '
invént (invent), v. ' '
invárïàbèli (invariably), adv. ' '
iàr (ear), n. ' '
ishüed (issued), adj. ' '
ïst (east), n. ' '
it (it), pron. ' '
ït (eat), v. ' '
it's (its), poss. ' '
itsélf (itself), pron. ' '
Ïv (Eve), p.n. ' '
ivalyùwéyshòn (evaluation), n. ' '
ivént (event), n. ' '
ivíns (evince), v. ' '
ïvìl (evil), adj. ' '
ïvèn (even), adv. ' '
ïvning (evening), n. ' '
ïzi (easy), adj. ' '
ïzili (easily), adv. ' '

K

kùlchùr (culture), n. ' '
kùlchùràl (cultural), adj. ' '
kòléktiv (collective), adj. ' '
kòláps (collapse), n. ' '
kònékt (connect), v. ' '
kòlòr (color), n. ' '
kolàr (collar), n. ' '
kolòni (colony), n. ' '
kòm (come), v. ' '
kòmfòrt (comfort), n. ' '
kòmít (commit), v. ' '
kòmíti (committee), n. ' '
kòmp`úlsòri (compulsory), adj. ' '
kòmpél (compel), v. ' '
kòmpárìsòn (comparison), n. ' '
kòmpléynt (complaint), n. ' '
kòmplît (complete), adj. ' '
kòmplîtli (completely), adv. ' '
kompleks (complex), n. ' '
kòmpàni (company), n. ' '
kompenséyshòn (compensation), n. ' '
kompètíshòn (competition), n. ' '
komèrs (commerce), n. ' '
komèdi (comedy), n. ' '
komòn (common), adj. ' '
kòmyünìkéyshòn (communication), n. ' '
kòmyûnìkeyt (communicate), v. ' '
kòmyûnìti (community), n. ' '
konshòs (conscious), adj. ' '
kòndíshòn (condition), n. ' '
kònékshòn (connection), n. ' '
kònékt (connect), v. ' '
kònfr`ónt (confront), v. ' '
kòngráchùleyt (congratulate), v. ' '
kongres (congress), n. ' '
kònklûd (conclude), v. ' '
kònsénsùs (consensus), n. ' '
kònsént (consent), n. ' '
kònsídèr (consider), v. ' '
kònsîv (conceive), v. ' '
konstìtûshòn (constitution), n. ' '
konstìtüt (constitute), v. ' '
kònstr`úkshòn (construction), n. ' '
kònstr`úkt (construct), v. ' '
konsèkreyt (consecrate), v. ' '
kòntémpòreri (contemporary), adj. ' '
kontìnènt (continent), n. ' '
kòntínyüòs (continuous), adj. ' '
kòntri (country), n. ' '
kòntrówl (control), n. ' '
kòntrówl (control), v. ' '
kontròvèrsi (controversy), n. ' '
kùp (cup), n. ' '
kopi (copy), n. ' '
kopi (copy), v. ' '
kòpèl (couple), n. ' '
kopèr (copper), n. ' '
kär (car), n. ' '
kärd (card), n. ' '
kärs (cars), pl.n. ' '
kärt (cart), n. ' '
kùt (cut), v. ' '
kotòn (cotton), n. ' '
Kòvingtòn (Covington), p.n. ' '
kòvèr (cover), n. ' '
kaw (cow), n. ' '
kawnsèl (counsel), n. ' '
kawntèr (counter), n. ' '
kaynd (kind), adj. ' '
kozmòpólìtàn (cosmopolitan), adj. ' '
kozmos (cosmos), n. ' '
kach (catch), v. ' '
kemikàl (chemical), adj. ' '
kamèra (camera), n. ' '
kan (can), v. ' '
Kent`úki (Kentucky), p.n. ' '
kanvàs (canvas), n. ' '
kùp (cap), n. ' '
kapìtàl (capital), n. ' '
keèr (care), v. ' '
keèrfùl (careful), adj. ' '
kari (carry), v. ' '
karìj (carriage), n. ' '
karòt (carrot), n. ' '
kash (cash), v. ' '
kat (cat), n. ' '
ketèl (kettle), n. ' '
keyótik (chaotic), adj. ' '
keyk (cake), n. ' '
Keymärt (K-mart), p.n. ' '
keys (case), n. ' '
kï (key), n. ' '
kichèn (kitchen), n. ' '
kid (kid), n. ' '
kik (kick), n. ' '
king (king), n. ' '
kïp (keep), v. ' '
kis (kiss), v. ' '
klok (clock), n. ' '
klawd (cloud), n. ' '
klasrüm (classroom), n. ' '
klïn (clean), adj. ' '
kliàr (clear), adj. ' '
klowdhing (clothing), n. ' '
klowdhs (clothes), n. ' '
klowz (close), v. ' '
klöth (cloth), n. ' '
klèrk (clerk), n. ' '
kowópèràtiv (cooperative), adj. ' '
kof (cough), n. ' '
kofi (coffee), n. ' '
köl (call), n. ' '
köl (call), v. ' '
Korbin (Corbin), p.n. ' '
körd (cord), n. ' '
kòrékshòn (correction), n. ' '
körk (cork), n. ' '
kowrs (course), n. ' '
kowrt (court), n. ' '
kost (cost), n. ' '
kowd (code), n. ' '
kowl (coal), n. ' '
kowld (cold), n. ' '
kowm (comb), n. ' '
kowt (coat), n. ' '
köz (cause), n. ' '
krokòdayl (crocodile), n. ' '
krùsh (crush), v. ' '
krawn (crown), n. ' '
kray (cry), v. ' '
kraym (crime), n. ' '
kredit (credit), n. ' '
kredit kärd (credit card), phr. ' '
krïéyt (create), v. ' '
Kriéytòr (Creator), p.n. ' '
krïm (cream), n. ' '
krimìnàl (criminal), n. ' '
krïowl (creole), adj. ' '
kritìsayz (criticize), v. ' '
kùrl (curl), v. ' '
krös - kùlchùràl (cross-cultural), phr. ' '
kùrtàn (curtain), n. ' '
krüèl (cruel), adj. ' '
krüz (cruise), n. ' '
kùrv (curve), n. ' '
kuk (cook), v. ' '
kuki (cookie), n. ' '
kùrènt (current), n. ''
kushòn (cushion), n. ' '
kwayt (quite), adv. ' '
kwayèt (quiet), adj. ' '
kweschòn (question), n. ' '
kwik (quick), adj. ' '
kwïn (queen), n. ' '
kwit (quit), v. ' '
kwolìti (quality), n. ' '
kwörtèring (quartering), n. ' '
kyuèr (cure), v. ' '

L

lùk (luck), n. ' '
lok (lock), n. ' '
lùki (lucky), adj. ' '
lùnch (lunch), n. ' '
lärj (large), adj. ' '
lärjer (larger), adj. ' '
lòv (love), n. ' '
lòv (love), v. ' '
lawd (loud), adj. ' '
laybreri (library), n. ' '
layf (life), n. ' '
layk (like), prep. ' '
layk (like), v. ' '
laykli (likely), adv. ' '
layn (line), n. ' '
layt (light), n. ' '
layòn (lion), n. ' '
labòràtowri (laboratory), n. ' '
ledhèr (leather), n. ' '
laf (laugh), v. ' '
left (left), n. ' '
leg (leg), n. ' '
Leksingtòn (Lexington), p.n. ' '
lamps (lamps), n.pl. ' '
lemòneyd (lemonade), n. ' '
land (land), n. ' '
langgwij (language), n. ' '
les (less), adj. ' '
lesòn (lesson), n. ' '
last (last), adj. ' '
let (let), v. ' '
letèr (letter), n. ' '
letèrs (letters), pl.n. ' '
Latìn, Latin (Latin), p.n. ' '
levèl (level), n. ' '
leyt (late), adv. ' '
leyter (later), prep. ' '
libèrti (liberty), n. ' '
lïd (lead), v. ' '
lïf (leaf), n. ' '
lift (lift), v. ' '
likwìd (liquid), n. ' '
lim (limb), n. ' '
limìt (limit), n. ' '
lïn (lean), v. ' '
lingua franca (lingua franca), phr. ' '
linggwist (linguist), n. ' '
linèn (linen), n. ' '
lips (lips), pl.n. ' '
lisèn (listen), v. ' '
list (list), n. ' '
litèl (little), adj. ' '
Litèl Red Rayding Hud (Little Red Riding Hood), p.n. ' '
liv (live), v. ' '
lïv (leave), v. ' '
living (living), p.pres. ' '
lö (law), n. ' '
löng (long), adj. ' '
los (loss), n. ' '
low (low), adj. ' '
lèrn (learn), v. ' '
lèrning (learning), p.pres. ' '
Lüivil (Louisville), p.n. ' '
luk (look), v. ' '
lüs (loose), adj. ' '

M

mach (much), adj. ' '
mòdhèr (mother), n. ' '
modèrn (modern), adj. ' '
Mòndey (Monday), p.n. ' '
mòni (money), n. ' '
mòngki (monkey), n. ' '
mònth (month), n. ' '
March (March), p.n. ' '
mark (mark), n. ' '
märkèt (market), n. ' '
màshîn (machine), n. ' '
màshînist (machinist), n. ' '
mùsèl (muscle), n. ' '
mast (must), v. ' '
màtírîàl (material), n. ' '
mawntàn (mountain), n. ' '
maws (mouse), n. ' '
mawth (mouth), n. ' '
mayn, ov-ay, ay's (mine), poss.pron. ' '
maynd (mind), n. ' '
mach (match), n. ' '
medikàl (medical), adj. ' '
medìsìn (medicine), n. ' '
magàzïns (magazines), pl.n. ' '
Meksikow (Mexico), p.n. ' '
Meksikàn (Mexican), p.n. ' '
membèr (member), n. ' '
memòri (memory), n. ' '
man (man), n. ' '
mankaynd (mankind), n. ' '
manèr (manner), n. ' '
manijèr (manager), n. ' '
map (map), n. ' '
maried (married), p.p. ' '
mas (mass), n. ' '
methòd (method), n. ' '
methèmátiks (mathematics), n. ' '
metàl (metal), n. ' '
Mey (May), p.n. ' '
mey (may), v. ' '
meybï (maybe), adv. ' '
meyjòr jenèràl (major general), phr. ' '
meyk (make), v. ' '
meyl (male), n. ' '
mezhùr (measure), n. ' '
midèl (middle), n. ' '
miksed (mixed), p.p. ' '
mïl (meal), n. ' '
mìlénïùm (millennium), n. ' '
milíshà (militia), n. ' '
milìteri (military), n. ' '
milk (milk), n. ' '
Minìstri ov Diféns (Ministry of Defense), p.n. ' '
mïns (means), n.pl. ' '
minùt (minute), n. ' '
misprínt (misprint), n. ' '
misreprizént (misrepresent), v. ' '
mist (mist), n. ' '
mistèr (Mr., mister), n. ' '
misès (Mrs.), n. ' '
mït (meat), n. ' '
mït (meet), v. ' '
mïting (meeting), n. ' '
möl (mall), n. ' '
mowmènt (moment), n. ' '
mör (more), adv. ' '
mörning (morning), n. ' '
mowtél (motel), n. ' '
mowshòn (motion), n. ' '
mowst (most), adv. ' '
Mr. = mistèr (mister), n. ' '
mün (moon), n. ' '
müv (move), v. ' '
müvi (movie), n. ' '
müvmènt (movement), n. ' '
myüchuwàli (mutually), adv. ' '
myül (mule), n. ' '
myüzik (music), n. ' '

N

nok (knock), v. ' '
nùmbèr (number), n. ' '
not (not), adv. ' '
nùt (nut), n. ' '
not (knot), n. ' '
nat (not), adv. ' '
naw (now), adv. ' '
nolij (knowledge), n. ' '
nayf (knife), n. ' '
nayn (nine), adj. ' '
naynti (ninety), adj. ' '
nayntîn (nineteen), adj. ' '
nayt (night), n. ' '
nayt - gawn (night gown), n. ' '
nachùràl (natural), adj. ' '
nek (neck), n. ' '
nekst (next), adj. ' '
nekst (next), n. ' '
napkìn (napkin), n. ' '
narow (narrow), adj. ' '
nashònàl (national), adj. ' '
nesèseri (necessary), adj. ' '
net (net), n. ' '
nevèr (never), adv. ' '
neybòrhud (neighborhood), n. ' '
neychùr (nature), n. ' '
Neychùr (Nature), p.n. ' '
neyl (nail), n. ' '
neym (name), n. ' '
neym (name), v. ' '
neyshòn (nation), n. ' '
neyvàl (naval), adj. ' '
nï (knee), n. ' '
nïd (need), n. ' '
nïd (need), v. ' '
nïdèl (needle), n. ' '
nïòfayt (neophyte), adj. ' '
niàr (near), adv. ' '
nïs (niece), n. ' '
no (no), adv. ' '
normàl (normal), adj. ' '
north (north), n. ' '
North Atlántik Trïti Örgànìzéyshòn (North Atlantic Treaty Organization), p.n. ' '
Nòvémbèr (November), p.n. ' '
now (know), v. ' '
nowbel (noble), adj. ' '
nowbèli (nobly), adv. ' '
nowt (note), v. ' '
nowz (nose), n. ' '
noyz (noise), n. ' '
nèrv (nerve), n. ' '
nyü (new), adj. ' '
nyüz (news), n.pl. ' '
nyüzpeypèr (newspaper), n. ' '

O

ödïow - linggwàl (audio-lingual), adj. ' '
of (off), prep. ' '
òfens (offense), n. ' '
ofis (office), n. ' '
ofisèr (officer), n. ' '
ofèr (offer), n. ' '
ofèr (offer), v. ' '
Ögùst (August), p.n. ' '
Oháyo (Ohio), p.n. ' '
owkéy (okay), adv. ' '
òklók (o'clock), phr. ' '
öl (all), pron. ' '
old (old), adj. ' '
ölmowst (almost), adv. ' '
ölsow (also), adv. ' '
öltèr (alter), v. ' '
ownli (only), adv. ' '
òpínyòn (opinion), n. ' '
owpèn (open), v. ' '
or (or), conj. ' '
ördéyn (ordain), v. ' '
ördèr (order), n. ' '
ördèr (order), v. ' '
örfàn (orphan), n. ' '
örgànayz (organize), v. ' '
örgànìzéyshòn (organization), n. ' '
òríjìnàl (original), adj. ' '
òríjìnàli (originally), adv. ' '
örnàmènt (ornament), n. ' '
orànj (orange), adj. ' '
orànj (orange), n. ' '
Östrïà (Austria), p.n. ' '
òthórìti (authority), n. ' '
ötòmátik (automatic), adj. ' '
owvèr (over), prep. ' '
owvèr dheèr (over there), phr. ' '
owvèrk`óm (overcome), v. ' '
ownèr (owner), n. ' '
owth (oath), n. ' '
oyl (oil), n. ' '

P

pùblik (public), n. ' '
pùblish (publish), v. ' '
pokèt (pocket), n. ' '
polish (polish), n. ' '
polìtiks (politics), n. ' '
pùmp (pump), v. ' '
pùnishmènt (punishment), n. ' '
popyùléyshòn (population), n. ' '
popyùlàr (popular), adj. ' '
pärdòn (pardon), n. ' '
pärdònmi (pardon me), phr. ' '
pärk (park), n. ' '
pärsèl (parcel), n. ' '
pärt (part), n. ' '
pärt (part), v. ' '
pàrtíkùlàrli (particularly), adv. ' '
postérìti (posterity), n. ' '
posìbèl (possible), adj. ' '
pot (pot), n. ' '
pawdèr (powder), n. ' '
pawèr (power), n. ' '
payp (pipe), n. ' '
pakijes (packages), pl.n. ' '
pen (pen), n. ' '
pants (pants), pl.n. ' '
pensìl (pencil), n. ' '
pepèr (pepper), n. ' '
perish (perish), v. ' '
peàr (pear), n. ' '
paràlel (parallel), adj. ' '
perish (perish), v. ' '
parènts (parents), pl.n. ' '
pas (pass), v. ' '
past (past), n. ' '
pètíshòn (petition), n. ' '
patèrn (pattern), n. ' '
pey (pay), v. ' '
peyj (page), n. ' '
peymènt (payment), n. ' '
peyn (pain), n. ' '
peynt (paint), n. ' '
peypèr (paper), n. ' '
peyst (paste), v. ' '
pïánist (pianist), n. ' '
pijìn - krïowl (pidgin-creole), phr. ' '
pïánow (piano), n. ' '
pig (pig), n. ' '
pikchùr (picture), n. ' '
pin (pin), n. ' '
pïpèl (people), n. ' '
pïs (peace), n. ' '
pïsàbèli (peaceably), adv. ' '
pïses (pieces), pl.n. ' '
pïz (peas), pl.n. ' '
plaw (plough), n. ' '
plej (pledge), v. ' '
plan (plan), n. 'plan'; v. ' '
planèr (planner), n. ' '
plant (plant), n. ' '
planèt (planet), n. ' '
pley (play), v. ' '
pleyn (plane), n. ' '
pleys (place), n. ' '
pleys mat (place mat), phr. ' '
pleyt (plate), n. ' '
plezhùr (pleasure), n. ' '
plïz (please), v. ' '
pörshòn (portion), n. ' '
pörtèr (porter), n. ' '
powst ofis (post office), n. ' '
poynt (point), n. ' '
poynt awt (point out), phr. ' '
poyzòn (poison), n. ' '
problèm (problem), n. ' '
probàbèl (probable), adj. ' '
projekt (project), n. ' '
profìt (profit), n. ' '
progrès (progress), n. ' '
propèr (proper), adj. ' '
propèrti (property), n. ' '
propòzíshòn (proposition), n. ' '
proses (process), n. ' '
prosikyûshòn (prosecution), n. ' '
pròvèrb (proverb), n. ' '
prays (price), n. ' '
prayvàt (private), adj. ' '
praktìs (practice), n. ' '
pres (press), n. ' '
prestîzh (prestige), n. ' '
prezìdènt (president), n. ' '
prezènt (present), n. ' '
pèrfikt (perfect), adj. ' '
prïámbèl (preamble), n. ' '
print (print), v. ' '
prinsìpàl (principal), n. ' '
prinsìpàl (principle), n. ' '
prïvïòsli (previously), adv. ' '
prizéntmènt (presentment), n. ' '
prizòn (prison), n. ' '
priz`érv (preserve), v. ' '
prònùnsïéyshòn (pronunciation), n. ' '
prònáwns (pronounce), v. ' '
pròdyûs (produce), n. ' '
pròdyûs (produce), v. ' '
pròféshòn (profession), n. ' '
pròfésòr (professor), n. ' '
prowgram (program), v. ' '
pròhíbìt (prohibit), v. ' '
pròmówt (promote), v. ' '
pròpówz (propose), v. ' '
pròsîding (proceeding), n. ' '
pròtékshòn (protection), n. ' '
prowtest (protest), n. ' '
pròváyd (provide), v. ' '
prowz (prose), n. ' '
pùrpèl (purple), adj. ' '
pùrpòs (purpose), n. ' '
pèrsént (percent), n. ' '
pèrsîv (perceive), v. ' '
pèrsòn (person), n. ' '
pùrsût (pursuit), n. ' '
priti (pretty), adj. ' '
prüdèns (prudence), n. ' '
prüv (prove), v. ' '
pul (pull), v. ' '
pòlítikàl (political), adj. ' '
puòr (poor), adj. ' '
push (push), v. ' '
put (put), v. ' '
pàtéytow (potato), n. ' '
pòzíshòn (position), n. ' '

R

rùb (rub), v. ' '
rod (rod), n. ' '
ròf (rough), adj. ' '
Rokis (Rockies), p.n. ' '
rùn (run), v. ' '
rawnd (round), adj. ' '
rawnd trip (round trip), phr. ' '
rays (rice), n. ' '
rayt (right), adj. ' '
rayt (right), n. ' '
rayvàl (rival), v. ' '
rayz (rise), n. ' '
red (red), adj. ' '
radhèr (rather), adv. ' '
redi (ready), adj. ' '
regyùleyt (regulate), v. ' '
regùlàr (regular), n. ' '
rekòrd (record), n. ' '
rektìfay (rectify), v. ' '
rapìd (rapid), adj. ' '
reprizéntativ (representative), n. ' '
rest (rest), n. ' '
restàrànt (restaurant), n. ' '
rat (rat), n. ' '
revòlûshòn (revolution), n. ' '
rey (ray), n. ' '
reyl (rail), n. ' '
reylrowd (railroad), n. ' '
reyn (rain), n. ' '
reynj (range), n. ' '
reyt (rate), n. ' '
rich (rich), adj. ' '
rïch (reach), v. ' '
rïd (read), v. ' '
ridhùm (rhythm), n. ' '
rïding (reading), p.pres. ' '
ridûs (reduce), v. ' '
rïákshòn (reaction), n. ' '
rigrét (regret), v. ' '
rik`óm (recome), v. ' '
rikwáyèr (require), v. ' '
rikwést (request), n. ' '
rikwést (request), v. ' '
riláyàns (reliance), n. ' '
riléyshòn (relation), n. ' '
riàli (really), adv. ' '
rilíjòn (religion), n. ' '
rimémbèr (remember), v. ' '
riméyn (remain), v. ' '
ring (ring), n. ' '
rip`úblik (republic), n. ' '
ripîted (repeated), adj. ' '
rïprínt (reprint), v. ' '
risît (receipt), n. ' '
risîv (receive), v. ' '
rispónd (respond), v. ' '
rispónsàbèl (responsible), adj. ' '
rispékt (respect), n. ' '
rispékting (respecting), part. ' '
rispéktivli (respectively), v. ' '
ris`érch (research), n. ' '
rïsènt (recent), adj. ' '
ritéyn (retain), v. ' '
rivèr (river), n. ' '
riwôrd (reward), n. ' '
riz`últ (result), n. ' '
rizólv (resolve), v. ' '
rïzòn (reason), n. ' '
riz`érv (reserve), v. ' '
Rowm (Rome), p.n. ' '
rowd (road), n. ' '
rowl (roll), n. ' '
rüf (roof), n. ' '
rül (rule), v. ' '
rüm (room), n. ' '
rüt (root), n. ' '
rütîn (routine), n. ' '

S

sùbjekt (subject), n. ' '
sùbsikwènt (subsequent), adj. ' '
sùbstàns (substance), n. ' '
sùbtrákt (subtract), v. ' '
sùch (such), adv. ' '
sùjéschòn (suggestion), n. ' '
sùdèn (sudden), adj. ' '
sùdènli (suddenly), adv. ' '
sok (sock), n. ' '
sokèr (soccer), n. ' '
soks (socks), pl.n. ' '
sùksésfùl (successful), adj. ' '
solìd (solid), adj. ' '
solèmli (solemnly), adv. ' '
sòm (some), adj. ' '
sùmèr (summer), n. ' '
sòmthing (something), pron. ' '
sòn (son), n. 'hijo' sùn (sun), n. ' '
Sùndey (Sunday), p.n. ' '
sòn - in - lö (son-in-law), n. ' '
sùplèmènt (supplement), n. ' '
sùpèr (supper), n. ' '
sawnd (sound), n. ' '
sawth (south), n. ' '
sayd (side), n. ' '
sayn (sign), n. ' '
sayn (sign), v. ' '
sayèns (science), n. ' '
sayz (size), n. ' '
sad (sad), adj. ' '
sekònd, tüth (second), adj. ' '
sekrèteri (secretary), n. ' '
seks (sex), n. ' '
sekshòn (section), n. ' '
sel (sell), v. ' '
self (self), pron. ' '
salàd (salad), n. ' '
sampèl (sample), n. ' '
senchùri (century), n. ' '
send (send), v. ' '
sand (sand), n. ' '
sandwich (sandwich), n. ' '
sentèr (center), n. ' '
sens (sense), n. ' '
sentèns (sentence), n. ' '
sepàràt (separate), adj. ' '
sepàréyshòn (separation), n. ' '
set (set), v. ' '
satìsfay (satisfy), v. ' '
Satùrdey (Saturday), p.n. ' '
sevèn (seven), adj. ' '
sevèntîn (seventeen), adj. ' '
sey (say), v. ' '
seyf (safe), adj. ' '
seyfli (safely), adv. ' '
seyfti (safety), n. ' '
seykrèd (sacred), adj. ' '
seyl (sail), v. ' '
seym (same), adj. ' '
sh- véase bajo SH
sï (sea), n. ' '
sï (see), v. ' '
sïd (seed), n. ' '
signífikànt (significant), adj. ' '
sik (sick), adj. ' '
sïk (seek), v. ' '
sïkrèt (secret), n. ' '
siks (six), adj. ' '
sikstîn (sixteen), adj. ' '
sikyúèr (secure), v. ' '
sikyúèrìti (security), n. ' '
sìlékt (select), v. ' '
silk (silk), n. ' '
silvèr (silver), n. ' '
sïm (seem), v. ' '
simpèl (simple), adj. ' '
simplìfay (simplify), v. ' '
singgèl (single), adj. ' '
sink (sink), v. ' '
Sinsìnáti (Cincinnati), p.n. ' '
sinsíèrli (sincerely), adv. ' '
sintaks (syntax), n. ' '
sins (since), conj. ' '
sins (since), prep. ' '
sïnyòr (senior), adj. ' '
Septémbèr (September), p.n. ' '
sirïàl (cereal), n. ' '
sirïòs (serious), adj. ' '
sistèm (system), n. ' '
sistèr (sister), n. ' '
sit (sit), v. ' '
sït (seat), n. ' '
siti (city), n. ' '
sitìzèn (citizen), n. ' '
sïàbèl (seeable), adj. ' '
sivìl (civil), adj. ' '
sïz (seize), v. ' '
sizòrs (scissors), n.pl. ' '
sïzhùr (seizure), n. ' '
skay (sky), n. ' '
skeyl (scale), n. ' '
skin (skin), n. ' '
skrambèled (scrambled), v. ' '
skìrt (skirt), n. ' '
skrü (screw), n. ' '
skül (school), n. ' '
skweèr (square), n. ' '
slip (slip), v. ' '
slïp (sleep), v. ' '
Slowvak (Slovak), p.n. ' '
Slowvákïà (Slovakia), p.n. ' '
slow, notfást (slow), adj. ' '
slowli (slowly), adv. ' '
slowp (slope), n. ' '
smayl (smile), n. ' '
smel (smell), v. ' '
smash (smash), v. ' '
smöl (small), adj. ' '
smowk (smoke), n. ' '
smowk (smoke), v. ' '
smüth (smooth), adj. ' '
sneyk (snake), n. ' '
snïz (sneeze), v. ' '
snow (snow), n. ' '
sow (so), adv. ' '
sow (so), conj. ' '
söft (soft), adj. ' '
sowljèr (soldier), n. ' '
sow löng (so long), phr. ' '
sölt (salt), n. ' '
söng (song), n. ' '
sört (sort), v. ' '
sòsáyèti (society), n. ' '
sow - sow (so-so), phr. ' '
sowshàl (social), adj. ' '
sowp (soap), n. ' '
spä (spa), n. ' '
spònj (sponge), n. ' '
Spanish (Spanish), p.n. ' '
speshàl (special), adj. ' '
speyd (spade), n. ' '
speys (space), n. ' '
spïch (speech), n. ' '
spïdi (speedy), adj. ' '
spïk (speak), v. ' '
spïkèr (speaker), n. ' '
spört (sport), n. ' '
spred (spread), v. ' '
spring (spring), n. ' '
spün (spoon), n. ' '
sèrch (search), n. ' '
sìrkèl (circle), n. ' '
sùrpráyz (surprise), n. ' '
sèrtàn (certain), adj. ' '
sèrvànt (servant), n. ' '
sèrvìs (service), n. ' '
stùdi (study), v. ' '
stoking (stocking), n. ' '
stòmàk (stomach), n. ' '
stop (stop), v. ' '
stär (star), n. ' '
stärt (start), v. ' '
stärt of (start off), phr. ' '
stem (stem), n. ' '
stamp (stamp), n. ' '
stand (stand), v. ' '
standàrd (standard), adj. ' '
standing (standing), p.pres. ' '
step (step), n. ' '
stey (stay), v. ' '
steyj (stage), n. ' '
steyshòn (station), n. ' '
steyt (state), n. ' '
steytmènt (statement), n. ' '
stich (stitch), n. ' '
stif (stiff), adj. ' '
stik (stick), n. ' '
stiki (sticky), adj. ' '
stil (still), adv. ' '
stïl (steel), n. ' '
stïm (steam), n. ' '
stör (store), n. ' '
störi (story), n. ' '
stown (stone), n. ' '
strùgèl (struggle), v. ' '
strùkchùr (structure), n. ' '
strech (stretch), v. ' '
streynj (strange), adj. ' '
streynjèr (stranger), n. ' '
streyt (straight), adj. ' '
strïts (streets), n.pl. ' '
ströng (strong), adj. 'fuerte'
stüdènt (student), n. ' '
sòlûshòn (solution), n. ' '
sün (soon), adv. ' '
süp (soup), n. ' '
sùpôrt (support), n. ' '
sùpôrted (supported), pp. ' '
süprîm (supreme), adj. ' '
süpèrlanggwij (superlanguage), n. ' '
süpèrmärkèt (supermarket), n. ' '
süt (suit), n. ' '
swim, (swim), v. ' '
swït (sweet), adj. ' '
swït - härt (sweetheart), n. ' '

SH

shok (shock), n. ' '
shop (shop), n. ' '
shärp (sharp), adj. ' '
shùt (shut), v. ' '
shelf (shelf), n. ' '
sheyd (shade), n. ' '
sheyk (shake), v. ' '
sheym (shame), n. ' '
sheyv (shave), v. ' '
shi (she, her), pron. ' '
shïp (sheep), n. ' '
ship (ship), n. ' '
shi's (she's, her), poss. ' '
shisélf (herself), pron. ' '
showldèr (shoulder), n. ' '
shört, not - töl (short), adj. ' '
shört - kòmings (short-comings), phr. ' '
shört - kùt (short cut), n. ' '
show (show), v. ' '
shìrt (shirt), n. ' '
shü (shoe), n. ' '
shugàr (sugar), n. ' '
shuèr (sure), adv. ' '
shüs (shoes), pl.n. ' '

T

tòch (touch), v. ' '
tong (tongue), n. ' '
top (top), n. ' '
tärgèt (target), n. ' '
Tätrà Mawntàns (Tatra Mountains), p.n. ' '
tawn (town), n. ' '
tawèr (tower), n. ' '
tay (tie), n. ' '
tay ùp (tie up), v. ' '
taygèr (tiger), n. ' '
taym (time), n. ' '
tayèred (tired), adj. ' '
tayt (tight), adj. ' '
teknólòji (technology), n. ' '
taks (tax), n. ' '
taksi (taxi), n. ' '
tekst (text), n. ' '
Teksàs (Texas), p.n. ' '
tel (tell), v. ' '
telèfown (telephone), n. ' '
telèvizhòn (television), n. ' '
ten (ten), adj. ' '
tendènsi (tendency), n. ' '
tenìs (tennis), n. ' '
test (test), n. ' '
test (test), v. ' '
teybèl (table), n. ' '
teyk (take), v. ' '
teyk bath (take bath), phr. ' '
teyl (tail), n. ' '
teyst (taste), v. ' '
th- véase bajo TH
TI = Transíshònàl Inglish (Transitional English), p.n. ' '
tïch (teach), v. ' '
tïching (teaching), p.pres. ' '
tïchèr (teacher), n. ' '
tikèt (ticket), n. ' '
til (till), prep. ' '
tïm (team), n. ' '
tin (tin), n. ' '
tipikàl (typical), adj. ' '
Tìtánik [Taytánik] (Titanic), p.n. ' '
tök (talk), n. ' '
tök (talk), v. ' '
töl (tall), adj. ' '
tölest (tallest), adj. ' '
töler (taller), adj. ' '
töt = tïched (taught), p.p. ' '
tow (toe), n. ' '
towsted (toasted), adj. ' '
towtàl (total), n. ' '
tròbèl (trouble), n. ' '
trawzèrs (trousers), n.pl. ' '
tray (try), v. ' '
trayàl (trial), n. ' '
trankwílìti (tranquility), n. ' '
Transíshònàl Inglish (Transitional English), p.n. ' '
transpört (transport), v. ' '
trans - kùlchùràl (trans-cultural), phr. ' '
transïènt (transient), adj. ' '
travèl (travel), v. ' '
travèl eyjèntsi (travel agency), phr. ' '
trey (tray), n. ' '
treyd (trade), n. ' '
treyn (train), n. ' '
trï (tree), n. ' '
trik (trick), n. ' '
trip (trip), n. ' '
trïs (trees), pl.n. ' '
tùrn (turn), v. ' '
trü (true), adj. ' '
trüizùm (truism), n. ' '
trüp (troop), n. ' '
truth (truth), n. ' '
tü (two), adj. ' '
tü (too), adv. ' '
tu (to), prep. ' '
tu_bï (to be), v. ' '
tùdéy (today), n. ' '
tògédhèr (together), adj. ' '
tu_efékt (to effect), v. ' '
tùmórow (tomorrow), adv. ' '
tòmâtow (tomato), n. ' '
tuùr (tour), n. ' '
tu_ridûs (to reduce), v. ' '
turist (tourist), n. ' '
tu_sùfèr (to suffer), v. ' '
tüth = sekònd (second), adj. ' '
tüth (tooth), n. ' '
tüthpeyst (toothpaste), n. ' '
tütîn (twoteen), adj. ' ', 'see also twelv'
tu_throw of (to throw off), v. ' '
tüti (twenty), adj. ' ', 'see also twenti'
Tüzdey (Tuesday), p.n. ' '
twelv (twelve), adj. ' ', 'see also tütîn'
twenti (twenty), adj. ' ', 'see also tüti'
twist (twist), v. ' '

TH

thùm (thumb), n. ' '
thùndèr (thunder), n. ' '
thawzànd (thousand), adj. ' '
thangk (thank), v. ' '
thangks (thanks), n. ' '
thik (thick), adj. ' '
thïm (theme), n. ' '
thin (thin), adj. ' '
thing (thing), n. ' '
thingk (think), v. ' '
thïòrayz (theorize), v. ' '
thïòri (theory), n. ' '
thöt (thought), n. ' '
thred (thread), n. ' '
thrï (three), adj. ' '
thrïti (thirty), adj. ' ', 'see also thìrti'
thrïtîn (threeteen) adj. ' ', 'see also thìrtîn'
throw (throw), v. ' '
throwt (throat), n. ' '
thìrsti (thirsty), adj. ' '
thìrti (thirty), adj. ' '
thìrtîn (thirteen) adj. ' '
thrü (through), prep. ' '
Thùrzdey (Thursday), p.n. ' '

U

èrli (early), adv. ' '
èrth (earth), n. ' '

V

vayòlènt (violent), adj. ' '
vejètàbèl (vegetable), n. ' '
valyü (value), n. ' '
veri (very), adv. ' '
veri wel (very well), phr. ' '
Versailles 'see Vèrséyls'
vesèl (vessel), n. ' '
veyn (vain), adj. ' '
Vïénà (Vienna), p.n. ' '
vilij (village), n. ' '
vizìt (visit), v. ' '
vòkábyùleri (vocabulary), n. ' '
voys (voice), n. ' '
vèrs (verse), n. ' '
Vèrséyls (Versailles), p.n. ' '
vèrzhòn (version), n. ' '
vyü (view), n. ' '

W

woch (watch), v. ' '
wòn (one), adj., pron. ' '
wòndèr (wonder), v. ' '
wòns (ones), propl.n. ' '
wànt (want), v. ' '
wònth (oneth, first), adj. ' '
wòntîn (oneteen, eleven) adj. ' '
wàt (what), interr. ' '
way (why), adv. ' '
wayd (wide), adj. ' '
waydli (widely), adv. ' '
wayf (wife), n. ' '
wayl (while), adv. ' '
wayn (wine), n. ' '
wayèr (wire), n. ' '
wayt (white), adj. ' '
wayz (wise), adj. ' '
wedhèr (weather), n. ' '
waks (wax), n. ' '
wel (well), adv. ' '
welfer (welfare), n. ' '
welkòm (welcome), adj. ' '
wen (when), adv. ' '
Wenzdey (Wednesday), p.n. ' '
wepòn (weapon), n. ' '
weèr (where), adv., interr. ' '
weàr (wear), v. ' '
weàr awt (wear out), v. ' '
werévèr (wherever), adv. ' '
west (west), n. ' '
wet (wet), adj. ' '
wey (way), n. ' '
weyk - ùp (wake up), phr. ' '
weyst (waste), v. ' '
weyt (weight), n. ' '
weyt (wait), v. ' '
weyting (waiting), pres.p. ' '
weytrès (waitress), n. ' '
weyv (wave), n. ' '
wi (we, us), pron. ' '
wïk (week), n. ' '
wïkend (weekend), n. ' '
wikèd (wicked), adj. ' '
wïl (wheel), n. ' '
wil- (will), v. ' '
wil - put (will put), v. ' '
wil - teyk (will take), v. ' '
wind (wind), n. ' '
window (window), n. ' '
wing (wing), n. ' '
wintèr (winter), n. ' '
wip (whip), n. ' '
wi's (we's, our), poss. ' '
wisélfs (ourselves), reflex.pron.pl. ' '
wisèl (whistle), n. ' '
wispèr (whisper), v. ' '
with (with), prep. ' '
witnès (witness), n. ' '
wizdòm (wisdom), n. ' '
wök (walk), v. ' '
wöl (wall), n. ' '
Wolmärt (Wal-Mart), p.n. ' '
wör (war), n. ' '
wörm (warm), adj. ' '
worànt (warrant), n. ' '
wosh (wash), v. ' '
wotèr (water), n. ' '
wèr (were) = bïed, v.past ' '
rayt (write), v. ' '
rayting (writing), p.pres. ' '
wòrd (word), n. ' '
ritèn (written) = rayted, p.p. ' '
wòrk (work), n. ' '
wòrkàbèl (workable), adj. ' '
wòrld (world), n. ' '
Wòrld Wayd Web (World Wide Web), p.n. ' '
wörm (worm), n. ' '
röng (wrong), adj. ' '
wòrshìp (worship), v. ' '
wüd (wood), n. ' '
wud-layk (would like), phr. ' '
wud-layk (would like), v. ' '
wüdsman (woodsman), n. ' '
wul (wool), n. ' '
wulf (wolf), n. ' '
wumàn (woman), n. ' '
wünd (wound), n. ' '

Y

yòng (young), adj. ' '
yärd (yard), n. ' '
yelow (yellow), adj. ' '
yes (yes), adv. ' '
yestèrdey (yesterday), n. ' '
yiàr (year), n. ' '
yü (you), pron. ' '
Yügòslâvïà (Yugoslavia), p.n. ' '
Yunáyted Neyshòns (United Nations), p.n. ' '
yunánìmòs (unanimous), adj. ' '
yünìt (unit), n. ' '
yünìv`érsìti (university), n. ' '
yünìv`érsàl (universal), adj. ' '
yünyòn (union), n. ' '
yüs (use), n. ' '
yüs (use), v. ' '
yü's (you's, your), adj. poss. ' '
yüsélf (yourself), pron. ' '
yüsélfs (yourselves), pron. ' '
yusùrpéyshòn (usurpation), n. ' '
yü welkòm (you're welcome), phr. ' '

Z

zïrow (zero), n. ' ' 


CLICK HERE RETURN   TO RETURN


Last revised on 19 April 2002